Svenska skogsägare bedriver
ett hållbart skogsbruk

Formella avsättningar, frivilliga avsättningar och naturhänsyn vid åtgärder i skogen utgör tillsammans miljöhänsynen i skogen.

På den interaktiva kartan skyddadskog.se ges en samlad bild av de frivilliga avsättningarna hos Bergvik Skog, Statens fastighetsverk, Holmen Skog, SCA Skog, Sveaskog och Svenska kyrkan, liksom de formella skyddsformer som staten ansvarar för.

Utöver de stora skogsägarnas frivilliga avsättningar, totalt drygt 935 000 hektar, finns det ytterligare stora arealer avsättningar på privata skogsägares marker. Dessa arealer kan vi dock inte redovisa på webbplatsen. Tillsammans omfattar de frivilliga avsättningarna i Sverige cirka 1,35 miljoner hektar skog.

Observera att inom nationalparker och naturreservat finns det betydande arealer som inte är skog (ex är fjällarealer inom nationalparker rödmarkerade). Dessa arealer kan vi ännu inte särredovisa på grund av otillräckligt kartmaterial.

Kartan uppdateras årligen, senaste uppdateringen gjordes i juli 2017.

Varför brukar
vi skogen?

För närvarande florerar det uppgifter och medierapportering om svensk skogsnäring som är illa underbyggda eller rent av felaktiga. Vi vill därför bidra med tre klargöranden.

1. Den svenska modellen för skogsbruk säkerställer den biologiska mångfalden

2. Skogsnäringen bedriver ett aktivt och frivilligt naturvårdsarbete sedan mer än 20 år tillbaka

3. Arbetet med naturvård och hänsyn i skogsbruket kommer aldrig att bli färdigt

Läs mer

Skog undantagen från skogsbruk

Den totala arealen skogsmark i Sverige uppgår till 28,3 miljoner ha.
Enligt Skogsstyrelsen och Riksskogstaxeringen är cirka 25 procent av denna skogsmark undantagen från skogsbruk.

Källa: Skogsstyrelsen tabell 5.8, siffrorna avser 2011