Generell hänsyn

I samband med avverkning tar skogsägarna normalt så kallad generell hänsyn, där man i samband
med avverkning sparar värdefulla träd och träddungar, skapar död ved, undviker markskador
(särskilt nära vatten), tar sociala hänsyn, m.m. Denna grundpelare i den svenska modellen innebär
i praktiken att ca 10 % av virkesvolymen lämnas i snitt inom de föryngringsavverkade objekten.
Till detta är all improduktiv skog skyddad enligt Skogsvårdslagens § 13:a, vilket motsvarar
cirka 14 % av skogsmarksarealen.

 


 

Illustration av olika typer av generell hänsyn

1. Kantzon, Hänsynskrävande biotop mot bergskant, 2. Hällmarksimpediment, 3. Naturvårdsträd, grova aspar, lövträdsgrupp,
4. Trädformig sälg, 5. Gammal tall med brandljud eller kulturspår, 6. Grov gammal en, 7. Trädformig rönn,
8.
Död ved, torrträd, 9. Hänsynskrävande biotop, 10. Naturvärdesträd, 11. Lövträd, 12. Trädgrupp

Illustration: Martin Holm