Karttjänsten skyddadskog.se

Frivilliga avsättningar och nyckelbiotoper omfattar i Sverige idag tillsammans närmare 1,5 miljoner hektar skog fördelat på flera hundra tusen områden av olika storlek. Tack vare den digitala tekniken går det idag att samla och redovisa allt detta, men det uppstår naturligtvis fel ibland. Om du som användare av skyddadskog.se ser att något inte verkar stämma på våra företags skogar ber vi dig kontakta det berörda företaget. Dina synpunkter är värdefulla och hjälper oss i förbättringsarbetet.

Om skyddad skog träd bild

Skogsföretagens frivilliga avsättningar

Nästan all skog i Sverige har någon gång påverkats av avverkning. Bergsbruket behövde mycket virke, vi värmde våra bostäder med ved i stor utsträckning fram till mitten av 1900-talet, jordbruket tog skogen i anspråk för svedjebruk och bete och från mitten av 1800-talet växte skogsindustri fram i hela Sverige.

Bruket av skogarna har skapat nyttigheter och välstånd men har också påverkat ekosystemen. I takt med att kunskapen kring detta ökat har också förändringar i skogsbruket skett. Från att först ha fokuserat på olika typer av naturhänsyn i samband med föryngringsavverkningen har skogsbruket sedan början av 1990-talet lagt allt mer kraft på att utveckla omsorgen om den biologiska mångfalden i alla skogliga åtgärder inkl. åtgärden att frivilligt avsätta s.k. hänsynsområden.

Resultatet av detta är idag tusentals värdefulla skogsområden med ett frivilligt skydd inom ramen för det som kallas landskapsplanering. Dessa områden kan variera i storlek mellan ett halvt hektar och tusen hektar och det är dessa som kallas för frivilliga avsättningar.

Sammanhängande områden på tusen hektar innehåller sällan enbart mark med höga skyddsvärden men placeringen i landskapet i kombination med befintliga naturvärden gör att de på sikt kommer att utvecklas till ännu mer värdefulla områden. Exempel på vad som kan ingå i landskapsplaner är olika typer av urskogsartade skogar med ett stort antal gamla träd och mycket död ved. Äldre lövrika skogar och olika typer av sumpskogar blir också ofta föremål för frivilliga avsättningar.

Fakta andel Skyddad Skog - alla skogsägare

I Sverige bedrivs det sällan skogsbruk i formellt skyddade områden (exempelvis naturreservat). Så är det inte i alla länder. Att göra internationella jämförelser om skyddade arealer eller att jämföra andelen mark med skydd är därför svårt. Jämförelserna försvåras också av att det frivilliga skyddet sällan ingår i internationell statistik.

Mål för att öka skogens upplevelsevärden

Skogsindustrins mål är att bruka skogen så att den bidrar till att öka människors livskvalitet. Det handlar både om tillgänglighet och om att beakta skogens roll som källa till upplevelser och rekreation. Vi har valt att arbeta med skogens upplevelsevärden inom de tre områdena tillgänglighet, skötsel och kunskap.


Företagens arbete för biologisk mångfald

Skogsindustrins mål är att bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva. Miljöansvar är idag en grundkomponent i företagens relationer med sin omvärld och en förutsättning för att nå framgång i affärsverksamheten. Alla svenska skogsföretag och ett stort antal privata skogsägare är certifierade enligt antingen FSC eller PEFC och miljökraven enligt certifieringssystemen ligger högre än den svenska skoglagstiftningens.

Politiska mål för biologisk mångfald

Levande skogar – ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål – är utgångspunkten för det vi kallar politiska mål. Vi följer upp mot tidigare delmål och indikatorer relevanta för skogsbruket.

Statistik Bild

I de fall där utfallet är tydligt relaterar indikatorfärgen till dessa mål. I fall där tydliga kvantitativa resultat saknas har vi gjort kvalitativa bedömningar med utgångspunkt i bolagens interna uppföljningar och certifieringsföretagens granskningar.