Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är ett begrepp som Skogsstyrelsen har skapat. Definitionen är ”ett område som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter”. Det totala antalet nyckelbiotoper som har registrerats hos Skogsstyrelsen uppgår till cirka 82 000, med en areal om cirka 380 000 hektar.

Nyckelbiotoperna återfinns på Skogsstyrelsens hemsida under rubriken Skogens pärlor. Skogens pärlor och Skogsbrukets nyckelbiotopsregistreringar kan skilja lite om skogsbruket har hittat objekt som Skogsstyrelsen ännu inte har hunnit registrera. Det kan också i enstaka fall bli en ”nedklassning” av objekt (om kvalitén inte visar sig hålla) som en tid fortfarande ligger kvar i databasen.

Nyckelbiotoper har inget automatiskt formellt skydd, men de har i stället ett starkt skydd i det frivilliga certifieringssystemet och de på hemsidan certifierade företagen har åtagit sig att inte köpa virke från nyckelbiotoper som avverkats i strid med naturvårdsambitionerna. I normalfallet skall inte nyckelbiotoper avverkas. Ibland behöver dock nyckelbiotoperna skötas för att stärka eller bevara naturvärden, till exempel när man avverkar ”naturvärdes-triviala” granar så att mer värdefulla lövträd inte konkurreras ut av granarna. Enstaka nyckelbiotoper anmäls därför av formella skäl till så kallad föryngringsavverkning. Foto höger: Tomas Thuresson